Zapisy do II edycji programu Pole Działania

Cieszymy się, że chcesz zapisać się do II edycji Pola Działania!
Przed Tobą jeszcze kilka prostych kroków. Przeczytaj regulamin programu Pole Działania oraz informację o ochronie własności intelektualnej i o przetwarzaniu danych osobowych poniżej, a później zjedź niżej, żeby wypełnić krótką ankietę.

 

INFORMACJA O OCHRONIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Prawa autorskie majątkowe do materiałów powstałych w trakcie prowadzenia rekrutacji oraz programu i opracowanych na zamówienie FWW podczas realizacji programu posiada FWW.

2. Prawem autorskim chronione są teksty, grafiki, zdjęcia, dźwięki, filmy i inne materiały powstałe w ramach programu, jak również szata graficzna oraz wybór i układ treści z opublikowanych materiałów edukacyjnych i promocyjnych programu.

3. FWW zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć wykonanych w trakcie spotkań w ramach programu oraz w trakcie realizacji działań uczestników w tym do zdjęć zrobionych przez uczestników.

4. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia programu i upublicznione przez FWW można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. FWW nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia programu, z wyjątkiem niekomercyjnego użycia podczas zajęć dydaktycznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych o charakterze niekomercyjnym.

5. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia programu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody FWW.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników jest Fundacja Wspomagania Wsi z siedzibą przy ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa, zwana dalej Fundacją. W sprawie przetwarzania danych można się z nami skontaktować wysyłając wiadomość elektroniczną na adres rodo@fww.pl lub pisząc list na adres biura Fundacji.

2. Dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji do programu PoleDziałania i dla potrzeb realizacji tego programu.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w rekrutacji i - w przypadku zakwalifikowania – do udziału w programie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

4. Po zakończeniu programu dane osobowe uczestników, czyli imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę gminy i nazwę miejscowości, w której jest szkoła, do której uczęszcza uczestnik, zapiszemy w naszej elektronicznej bazie kontaktów i będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Fundacji Wspomagania Wsi - Administratora danych, jakim jest informowanie o naszych działaniach na rzecz rozwoju wsi i małych miast (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Te dane będą przetwarzane tak długo, jak będziemy działać i mieć dla Was coś do zaproponowania. Jeśli osoba, która przekazała nam swoje dane nie chce, żeby były one w naszej bazie kontaktów, prosimy napisanie do nas w tej sprawie na adres rodo@fww.pl. Można to zrobić w dowolnym momencie.

5. Dane osobowe przekażemy wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Fundacji Wspomagania Wsi, dostawcom usług teleinformatycznych (firmie obsługującej bazę danych i firmie serwisującej nasze serwery), hotelom (w przypadku hoteli przekażemy jedynie imię i nazwisko), w którym odbędą się spotkania, a także podmiotom, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

6. Każda osoba, która przekaże nam swoje dane, ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a po zakończeniu umowy również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. W przypadku gdyby Fundacja przetwarzała dane w sposób niewłaściwy, kandydat/uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W czasie spotkań w ramach programu pracownicy Fundacji Wspomagania Wsi będą wykonywali zdjęcia i filmy, które mogą być upublicznione.

Dane uczestnika
Film o Twojej działalności umieść na Youtube.com i udostępnij nam link do niego. UWAGA! nie musisz zrobić tego teraz, link można wysłać do na adres mailowy poledzialania@fww.pl, imię, nazwisko i link do filmu. Po zamieszczeniu filmu zwróć uwagę na ustawienia prywatności, zawsze wybieraj NIEPUBLICZNY. Filmy nie zostaną opublikowane. Więcej znajdziesz na stronie fundacjawspomaganiawsi.pl/projekt-poledzialania/ lub w regulaminie projektu.
Film o sobie umieść na Youtube.com i udostępnij nam link do niego. UWAGA! nie musisz zrobić tego teraz, link można wysłać do na adres mailowy poledzialania@fww.pl, imię, nazwisko i link do filmu. Po zamieszczeniu filmu zwróć uwagę na ustawienia prywatności, zawsze wybieraj NIEPUBLICZNY. Filmy nie zostaną opublikowane. Więcej znajdziesz na stronie fundacjawspomaganiawsi.pl/projekt-poledzialania/ lub w regulaminie projektu.
Dotyczy tych uczestników, którzy do dnia wysłania zgłoszenia nie ukończą 18 lat.